Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU POKRAČUJE
 
 
  V Starej Turej je zaznamenaných 7 prípadov nákazy - buďte disciplínovaní, chránte sa pred nákazou

Narastanie nespokojnosti občanov Starej Turej

  Mestský klub SMER   - sociálna demokracia sa na svojej schôdzi dňa 14.3.2013 zaoberal príčinami narastania nespokojnosti občanov mesta Stará Turá. Stagnácia mesta v bytovej výstavbe, postupné rušenie viacerých úradov v meste, rušenie zdravotníckych ambulancií a zvláštny prístup poslancov mestského zastupiteľstva k potrebám občanov sú hlavnou príčinou ich nespokojnosti.

K jednotlivým aktuálnym problémom zaujala Mestská organizácia SMER – sociálna demokracia nasledovné stanovisko.

 

 

1/

 

Rušenie zdravotníckych ambulancií na poliklinike v Starej Turej.

V poslednom období boli na poliklinike v Starej Turej zrušené dve ambulancie odborných lekárov. Ambulancia Endokrinologická a ambulancia Diabetologická. Pacienti musia cestovať za zdravotnou starostlivosťou do Nového Mesta nad Váhom. Dôvod zrušenia: ekonomické problémy súvisiace so zvýšením nájomného zo strany mesta Stará Turá. Poskytovateľ zdravotných služieb si dal podmienku znížiť nájomné, alebo stanoviť nájomné 1 Euro. Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej s návrhom, ktorý predložil primátor mesta, nesúhlasilo. Občania po zrušení ambulancií zorganizovali petíciu v ktorej žiadali mestské zastupiteľstvo o vytvorenie takých ekonomických podmienok na poliklinike, aby ambulancie boli zachované. Petíciu podpísalo takmer 2000 občanov. Mestské zastupiteľstvo ju však nebralo do úvahy.

Stanovisko Mestského klubu SMER-SD v Starej Turej:

Mestský klub kategoricky nesúhlasí s rušením zdravotníckych ambulancií na poliklinike v Starej Turej. Akékoľvek zdôvodňovanie rušenia ambulancií odmietame. Rušenie ambulancií znamená pre občanov zhoršenie zdravotnej dostupnosti a zvýšené náklady na strane občanov – pacientov, ktorých vo väčšine tvoria občania s nízkymi príjmami. Rušenie ambulancií spôsobuje aj vyššie náklady pre zdravotnú poisťovňu, ktorá musí uhrádzať dovoz imobilných pacientov sanitkami do Nového Mesta nad Váhom.

Návrh riešenia:

a/ Z pozície Mestského klubu SMER-SD a poslanca NR SR za stranu SMER-SD D. Bublavého, rokovať so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o možnosti navýšenia úhrady výkonov lekárom ktorí zabezpečia ordinovanie v ambulancii endokrinologickej a ambulancii diabetologickej v Starej Turej.

Zabezpečí: M. Mesiarik, A. Halinárová

 

b/ V prípade že nedôjde k dohode s VZP hľadať iné možnosti úhrady zvýšených nákladov lekárov napríklad príspevkom od podnikateľov, príspevkom od spádových obcí alebo umiestnením ambulancie do priestorov bez nájomného alebo s minimálnym nájomným.

c/ Nedovoliť rušenie ďalších ambulancií na poliklinike v Starej Turej, ktoré naznačujú pravicoví poslanci mestského zastupiteľstva. Problém zdravotníckych služieb a samotnej polikliniky riešiť s perspektívou nápravy chýb po komunálnych voľbách 2014.

d/ V prípade rušenia ďalších ambulancií opätovne organizovať petíciu proti takémuto postupu a zorganizovať demonštratívnu  masovú účasť občanov na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude zaoberať touto problematikou.

 

2/
Obmedzenie výkonu pracoviska úradu práce v Starej Turej

Pracovisko úradu práce v Starej Turej poskytovalo nezamestnaným občanom zo Starej Turej a spádových obcí komplexné služby tak, aby nezamestnaní nemuseli cestovať do Nového Mesta nad Váhom. Vedenie úradu práce však tieto služby obmedzilo. V súčasnosti  občan, ktorý príde o prácu musí cestovať do Nového Mesta nad Váhom niekoľkokrát. Táto skutočnosť vyvoláva medzi občanmi nespokojnosť a kritiku na adresu vedenia úradu práce.

Stanovisko Mestského klubu SMER-SD v Starej Turej

Mestský klub nesúhlasí s postupom úradu práce a dôvody uvádzané riaditeľom úradu  nepovažuje za dostatočné a správne k tomu, aby nezamestnaní občania Starej Turej museli cestovať za službami úradu práce do Nového Mesta nad Váhom. Nezamestnaní majú existenčné a finančné problémy a nepovažujeme za správne, aby znášali zvýšené finančné náklady na plnenie si povinností voči úradu práce namiesto toho, aby sa problém riešil zo strany úradníkov.

Návrh riešenia:

a/ Mestský klub žiada riaditeľa úradu práce aby prijal také opatrenia, ktoré by zabezpečili poskytovanie služieb nezamestnaným občanom zo Starej Turej a spádových obcí na pracovisku v Starej Turej.

b/ Ako reálne a jednoduché riešenie vidíme v posilnení pracoviska o jedného pracovníka vo vybraných dňoch v ktorých by sa zabezpečovala aj prvotná evidencia nezamestnaných. Súčasná pracovníčka úradu práce v Starej Turej má vysokoškolské vzdelanie a môže poskytovať aj odborné poradenstvo. Toto opatrenie si nevyžaduje zvýšenie počtu pracovníkov úradu práce ale len presun pracovníka na vybraný čas z Nového Mesta nad Váhom do Starej Turej. Náklady by tak neznášal nezamestnaný, ale úrad práce a to len cestovné pre poverenú pracovníčku.

 

3/ 
Zrušenie daňového úradu v Starej Turej

Začiatkom roka 2013 bol zrušený daňový úrad v Starej Turej. Aj napriek tomu, že daňový úrad má v Starej Turej vlastnú budovu / časť budovy spoločne s úradom práce  a aj v súčasnosti znáša náklady na prevádzku budovy,  prázdnych priestorov / nebol  ponechaný v Starej Turej ani jeden pracovník, ktorý by poskytoval občanom a podnikateľom služby tak, aby nemuseli niekoľko krát cestovať do Nového Mesta nad Váhom. Tento nepremyslený krok vyvolal medzi občanmi vlnu ostrej nespokojnosti najmä v súčasnosti, keď sa podávajú daňové priznania.

Stanovisko Mestského klubu SMER-SD

Mestský klub považuje zrušenie daňového úradu takýmto spôsobom za neprijateľné a nepremyslené. Náklady, ktoré ušetrí daňový úrad v súčasnosti znáša občan. V meste Stará Turá a spádových obciach  je značný počet podnikateľských subjektov nakoľko ide o vysoko priemyselnú oblasť a zrušenie týchto služieb je neekonomické a nepochopiteľné. Úplné zrušenie daňových služieb v Starej Turej je politicky chybný krok a vzhľadom na skutočnosť, že daňový úrad má vlastné priestory v meste Stará Turá je tento krok aj neekonomický.

Návrh riešenia:

a/ Z pozície Mestského klubu a poslanca NR SR D. Bublavého,  urýchlene rokovať s riaditeľkou daňového úradu Trenčín o otvorení pracoviská daňového úradu v Starej Turej vo vlastných priestoroch.

b/ Dohodnúť, aby na tomto pracovisku boli poskytované aspoň jedným pracovníkom základné daňové služby, podobne ako to bolo uskutočnené v niektorých mestách napríklad Nováky, Nová Baňa kde bolo zriadené pracovisko daňového úradu na pošte.

c/ Tento postup si nevyžaduje žiadne ďalšie náklady nakoľko prevádzka budovy  beží aj teraz a daňový úrad sa podieľa na jej nákladoch, návrh si nevyžaduje ani zvýšené mzdové náklady nakoľko by práce zabezpečoval pracovník daňového úradu presunutý z Nového Mesta nad Váhom.

 

4/
Zrušenie kamenného kina v Dome kultúry Javorina

Vzhľadom k tomu, že všetky kiná musia prejsť na digitálne premietanie z dôvodu nevyrábania klasických filmov bolo potrebné kino digitalizovať. Mestské zastupiteľstvo nenašlo prostriedky na digitalizáciu kina a ani na podiel mesta v prípade žiadania príspevku od štátu. Z uvedeného dôvodu bolo kino zrušené. Tento krok taktiež vyvolal nespokojnosť viacerých občanov.

 

Stanovisko Mestského klubu SMER-SD

Vzhľadom k zloženiu mestského zastupiteľstva, kde prevládajú pravicoví poslanci, nie je predpoklad, že zastupiteľstvo nájde finančné prostriedky na digitalizáciu kina a nie je predpoklad na schválenie spolu podielu v prípade príspevku štátu, nie je reálne v tomto období digitalizáciu kina zabezpečiť.

Návrh riešenia:

a/ K problematike digitalizácie kina sa vrátiť po komunálnych voľbách 2014 pri predpoklade, že strana SMER-SD bude mať väčšinové  postavenie v mestskom zastupiteľstve.

b/ Do uvedeného obdobia nedovoliť fyzickú likvidáciu kinosály a jej zariadenia vrátane premietacieho aparátu.

 

Aktuálna informácia:

Po rokovaní Mestského klubu sa ihneď začali naše rokovania o riešení jednotlivých problémov. Daňový úrad rozhodol o dočasnom poskytovaní služieb v Starej Turej.  O definitívne riešenie sme požiadali prezidenta Finančnej správy.

V riešení je aj opätovné spustenie zrušených zdravotných ambulancií na poliklinike v Starej Turej. Zdravotná poisťovňa vyjadrila súhlas s navýšením výkonov tým lekárom, ktorí budú zabezpečovať služby v týchto ordináciách v Starej Turej. V súčasnosti rokujeme s lekármi.

Dr. Marian Mesiarik

Kto je Online

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri