Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU POKRAČUJE
 
 
  Núdzový stav na Slovensku sa skončil - buďte disciplínovaní, chránte sa pred nákazou

Sociálne štipendium – kedy máte nárok

Stredoškoláci môžu získať 44,41 Euro mesačne, vysokoškoláci až 270 Euro mesačne

 

Vzdelávanie nie je zadarmo. U študentov stredných a vysokých škôl to platí dva krát. Ak nezvládate s rodičmi úhradu nákladov na štúdium môžete sa obrátiť na štát o poskytnutie sociálneho štipendia. Za vynikajúce študijné výsledky môžete získať prospechové štipendium.

Sociálne štipendium stredoškolákov:

O štipendium môžete požiadať

 • Ak ste žiakom denného štúdia strednej školy, špeciálnej strednej školy, osemročného gymnázia, odborného učilišťa
 • Ak žijete v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi o čom musíte k žiadosti priložiť doklad úradu práce o priznaní príspevku v hmotnej núdzi
 • Ak  1/12 celkového príjmu v predchádzajúcom roku nepresiahla hranicu životného minima – aktuálneho v čase podania žiadosti  / výška životného minima je 88,82 Euro mesačne

Štipendium nie je možné poskytnúť

 • Ak ste boli podmienečne vylúčení zo školy, alebo váš priemerný prospech počas minulého roka bol horší ako 3,5
 • Ak ste hrubo porušili školský poriadok alebo máte zlú dochádzku, vyplácanie štipendia vám môže pozastaviť riaditeľ školy

Ako postupovať ?

 • Vyplníte tlačivo, ktoré získate v škole a doložíte aj potvrdenie z úradu práce, že rodina poberá  dávku v hmotnej núdzi, alebo doklad o výške príjmu  za predchádzajúci rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb
 • Žiadosť môžete podať kedykoľvek počas školského roka, podpora vám bude priznaná  od 1. dňa mesiaca v ktorom o ňu požiadate
 • Výška ako aj oprávnenosť poberania štipendia sa  nanovo prehodnocujú každý rok
 • Žiadosť podávate riaditeľovi školy

Výška sociálneho štipendia mesačne

 • 44,41 Euro pri prospechu s priemerom  do 2,0
 • 31,09 Euro pri prospechu s priemerom nad  2,0 do 2,5
 • 22,21 Euro pri prospechu s priemerom horším ako 2,5 do 3,5

 

 

Sociálne štipendium vysokoškolákov

O štipendium môžete požiadať

 • Ak ste študentom prvého štúdia v dennej forme vysokej školy na Slovensku a zároveň tu máte trvalý pobyt
 • Ak ste neprekročili štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem vašej rodiny nie je vyšší ako hranica stanovená na základe životného minima

Štipendium nie je možné poskytnúť

 • Ak ste študentom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
 • Ak ste študentom prvého stupňa a už ste dosiahli dané alebo vyššie vzdelanie
 • Ak študujete dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia, prípadne študujete externe
 • Ak ste boli študentom a poberali sociálne štipendium 1 rok na prvom stupni , pri prestupe na iný odbor. V takomto prípade máte nárok už len 2 roky

Ako postupovať ?

 • Vyplniť  žiadosť o jeho priznanie a doložiť aj doklad o výške príjmu a rodinnej situácii, súrodencoch, manželstve a odovzdať ju na príslušnom študijnom oddelení  alebo v podateľni vysokej školy
 • Ak spĺňate podmienky bude vám štipendium poskytované od prvého dňa v mesiaci, v ktorom ste oň požiadali

Výška sociálneho štipendia mesačne

 • 270 Euro ak študujete 30 km a viac od miesta trvalého pobytu
 • 225 Euro ak študujete v mieste trvalého pobytu

 

Kto je Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri