Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

INFORMÁCIE PRE ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

 

Kto je absolvent ?

Občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu  na povolanie v dennej forme štúdia  pred menej  ako dvomi rokmi a nezískal  svoje prvé pravidelne platené zamestnanie.
 

Kedy má absolvent školy podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačovo zamestnanie ?

 
Evidencia na úrade práce nie je zákonom povinná, v prípade, ak má absolvent SŠ záujem o podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ) a podá ju do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia sústavnej prípravy na povolanie. Do evidencie UoZ je zaradený deň nasledujúci po skončení sústavnej prípravy na povolanie , ktorá trvá až do 31.08. príslušného roku, teda od 1. septembra. To znamená, že  u absolventov stredných škôl je potrebné podať žiadosť do 7. septembra príslušného roku.
 

Kde požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie ?

 
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.
 

K evidencii žiadateľ potrebuje:

 • fotokópium aturitného vysvedčenia alebo výučného listu
 • platný občiansky preukaz
 

Na čo má absolvent nárok ?

 • spravidla nemá nárok na dávku v nezamestnanosti,  ktorá sa vypláca po najmenej dvoch rokoch platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti
 •  absolvent môže požiadať o dávku v hmotnej núdzi, pokiaľ nežije v spoločnej domácnosti s rodičmi
 •  počas evidencie na úrade je za neho hradený odvod na zdravotné poistenie v sume 47,58 €
 

Absolvent - možnosti počas evidencie :

 • absolventská prax– požiadať treba až po 3 mesiacoch evidencie na ÚP, trvá  max. 6 mesiacov, 20 hodín týždenne, po skončení zamestnávateľ vydá potvrdenie o jej absolvovaní; paušálny príspevok 189,83 € / mesiac; zmluva o úrazovom poistení, po dvoch mesiacoch nárok na voľno v rozsahu 10 dní, ospravedlnená neprítomnosť počas PN alebo OČR
 • vykonávanie zárobkovej činnosti (dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti), kde mzda alebo odmena nesmie nepresiahnuť sumu 139,90 € / mesiac.
 

Absolvent - pomoc ÚPSVaR

 • informačné a poradenské a odborné poradenské služby
 • služby poskytované v Informačno-poradenskom stredisku
 • vzdelávanie a príprava pre trh práce
 • príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
 • príspevok na dochádzku za prácou
 

Aké služby môžete od úradu očakávať ?

 
Služby zamestnanosti = pomoc a podpora pri:
 • hľadaní zamestnania,
 • zmene zamestnania,
 • obsadzovaní voľných pracovných miest
 • uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Všetky služby sú poskytované bezplatne!
 

Absolvent – UoZ–povinnosti :

 • absolvent je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a toto osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom úradom
 • každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v spise je povinný oznámiť úradu do troch pracovných dní
 • úrad je povinný absolventovi najmenej raz  za  kalendárny mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom  z aktívnych opatrení na trhu práce
 

Sú počas evidencie na úrade hradené poistné odvody ?

 
 • za evidovaného uchádzača o zamestnanie  je štátom hradené len zdravotné poistenie –  UoZ dostáva potvrdenie, ktoré predloží  príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • doba evidencie UoZ sa nezarátava  ako odpracovaná doba pre účely dôchodkového poistenia,
  

UoZ - príklady vyradenia z evidencie dňom:

 • nástupu do zamestnania,
 • začatia prevádzkovania, alebo vykonávania SZČ,
 • nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
 • nástupu na výkon trestu odňatia slobody,
 • vzatia do výkonu väzby,
 • priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,
 • narodenia dieťaťa, ak dieťa žije,
 • úmrtia,
 • odchodu do členského štátu EÚ na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu EÚ podľa § 34 ods. 14-17 alebo liečenia v čl. štáte EÚ,
 • odchodu do členského štátu EÚ na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
 • začatia vykonávania zárobkovej činnosti
                                    1. v členskom štáte EÚ,
                                    2. v cudzine,
 • požiadania o vyradenie z evidencie UoZ z dôvodu
                                    1. starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,
                                    2. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je
                                        odkázaná na osobnú celodennú opateru,
 • požiada o vyradenie z evidencie UoZ, vyradený na 3 mesiace
 • dňom, kedy prestal spĺňať podmienku vykonávania zárobkovej činnosti, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje  65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného  o  príslušné úhrady preddavku na  zdravotné a sociálne poistenie a preddavku na daň z príjmov.
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru.
 

Nespolupráca – vyradenie UoZ na 3 mesiace :

 • dňom zistenia vykonávania práce bez pracovného pomeru,
 • dňom zistenia nástupu do pracovného pomeru,
 • dňom nedodržania povinností bez vážnych dôvodov,
 • nespolupráca  s úradom = vyradenie na 3 mesiace
 • ak mu bolo v členskom štáte EÚ alebo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie

Čo je nespolupráca UoZ s úradom :

 • odmietnutie ponuky vhodného zamestnania, odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania alebo odmietnutie ponuky na vypracovanie individuálneho akčného plánu
 • odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce UoZ bez vážnych dôvodov s výnimkou odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,
 • predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach trhu práce UoZ pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,
 • nepreukázanie splnenia povinnosti 1x mesačne preukazovať hľadanie zamestnania,
 • nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom,
 • nepredloženie dokladov v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil UoZ,
 • nedodržanie liečebného režimu UoZ počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
 

Nezamestnanosť mladých ľudí je vážny problém a spôsobuje ho najmä :

 • Neschopnosť alebo nezáujem niektorých absolventov presadiť sa na trhu práce.
 • Nesúlad  medzi  obsahom  študijných  a učebných odborov s požiadavkami zamestnávateľov na profesie.
 • Nepripravenosť absolventov reálne zhodnotiť svoje možnosti prvého uplatnenia na trhu práce, neochota prijať miesto pod úroveň vzdelania alebo neochota zmeniť profesijnú orientáciu.
 • Nereálne predstavy absolventov o výške nástupného platu.
 • Zlá voľba povolania, často ovplyvnená rozhodnutím rodičov, nezáujem časti absolventov pracovať v odbore, na ktorý sa pripravovali.
 • Nesamostatnosť mladých ľudí, neschopnosť prebrať zodpovednosť za svoju budúcnosť, existenčne sa osamostatniť a žiť bez rodičovskej ochrany.
 • Neschopnosť vykonávať profesiu, na ktorú sa pripravovali v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu.
 • Cyklický príliv nových absolventov škôl na trh práce.
 • Zo strany zamestnávateľov neochota zamestnávať mladých ľudí bez praxe, nízkou nástupnou mzdou, ktorá nemotivuje.
 • Absencia pracovných návykov.
 • Príležitosť na čiernu prácu.

Kto je Online

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri