Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU POKRAČUJE
 
 
  Núdzový stav na Slovensku sa skončil - buďte disciplínovaní, chránte sa pred nákazou

Ako voliť – spôsob hlasovania

Spôsob voľby upravuje zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v § 23

 (1) Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov vydá okrsková volebná komisia voličovi prázdnu obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

(3) Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi prázdnu obálku a hlasovacie lístky.

(4) Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku. Zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Zápis do zoznamu platí iba na čas konania volieb.

(5) Po tom, čo volič prevzal obálku a hlasovacie lístky, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.

(6) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

(7) Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iné hlasovacie lístky.

(8) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

(9) Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a

hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby aj v tomto prípade bola zachovaná tajnosť hlasovania.

(10) Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Poznámka:

Do Európskeho parlamentu je zvolená politická strana, alebo koalícia, ktorá získa najmenej 5% z celkového počtu odovzdaných hlasov. Kandidáti zvolenej strany sa stávajú poslancami Európskeho parlamentu podľa poradia v akom sú zapísaní na volebnom lístku. Ak volič chce aby sa kandidát s vyšším poradovým číslom dostal na predné číslo môže na kandidátke zakrúžkovať maximálne dvoch kandidátov, ktorí tým dostávajú prednostný hlas.

Kto je Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri